Засаг дарга-Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан

# Гарчиг Файл Огноо
1 ДҮҮРГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023-04-21
2 ДҮҮРГИЙН 2022 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ 2023-01-21
3 ДҮҮРГИЙН 2022 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2022-05-21
4 ДҮҮРГИЙН 2021 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ 2021-10-01
5 ДҮҮРГИЙН 2021 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2021-03-19
6 ДҮҮРГИЙН 2020 ОНЫ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ 2020-12-12
7 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 2019-11-18
8 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 2019 ОНЫ БИЕЛЭЛТ 2019-11-15
9 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 2019-04-12
10 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 2018 ОНЫ БИЕЛЭЛТ 2018-12-09
11 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ 2018 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 2018-05-17
12 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 2017 ОНЫ БИЕЛЭЛТ 2017-11-30
13 СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ # 2017-05-09
14 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2016 ОНЫ ЗОРИЛТ # 2016-12-10
15 ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ 2015-12-12
16 2015 ОНЫ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОРИЛТ 2015-01-06
17 2014 ОНЫ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ 2014-12-08
18 2014 ОНЫ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОРИЛТ 2014-01-05
19 2013 ОНЫ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОРИЛТЫН БИЕЛЭЛТ # 2013-12-03
20 2013 ОНЫ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОРИЛТ 2013-11-19