Ил тод байдал-Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал-Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтын тайлан

# Гарчиг Файл Огноо
1 Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2024.03.31-ний өдрийн байдлаар 2024-04-09
2 Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2024.02.29-ний өдрийн байдлаар 2024-03-05
3 Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2024.01.31-ний өдрийн байдлаар 2024-02-01
4 Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2023.12.31-ний өдрийн байдлаар 2024-01-15
5 Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2023.12.01-ний өдрийн байдлаар 2023-12-01
6 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2023-05-31
7 ХАА-ны 2022 оны гүйцэтгэлийн аудитын тайлан 2023-04-07
8 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2022 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2022-12-12
9 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ # 2022-09-05
10 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2022 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН 2022-06-30
11 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ 2022-05-27
12 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2021 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН 2022-01-05
13 АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2021-12-02
14 АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН 2021-12-02
15 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2021-06-15
16 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ТАЙЛАН, ДҮГНЭЛТ 2021-06-15
17 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2020 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2021-01-15
18 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2020-06-15
19 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 2020-01-13
20 ​ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН 2019-07-01