Улаанбаатар хот Сүхбаатарын районы Ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1991 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 63 дугаар тогтоолоор Сүхбаатарын районы нутаг дэвсгэрийн байгууллагуудаас ажлын байрны мэдээлэл авах, ажилгүй иргэдийг бүртгэх, хөдөлмөрт зуучлах, шинээр ажлын байр бий болгох, түр ажил хийлгэх зэрэг  хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг нутаг дэвсгэрийн хүрээнд зохион байгуулах зорилгоор дүүргийн Ардын Хурлын Гүйцэтгэх Захиргааны дэргэд “Хөдөлмөрийн зах”-ыг 2 хүний бүтэц орон тоотойгоор байгуулжээ.
Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 1996 оны 256 дугаар тогтоолоор Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн Яамны харъяанд “Хөдөлмөр зохицуулалтын хэлтэс”-ийг байгуулж, 2001 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба нэртэйгээр шинэчлэн зохион байгуулсан.
1993 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдөр “Нийгмийн халамжийн төв байгуулах тухай” Нийслэлийн Засаг даргын захирамж болон Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайдын А/196/143 тоот хамтарсан тушаалаар Хөдөлмөр, нийгэм хангамжийн хэлтсийн харьяанд амьдрал ядуу, ганц бие, тахир дутуу хүмүүст халамж үзүүлэх үүрэг бүхий Нийгмийн халамжийн төвийг байгуулсан нь өнөөгийн Хөдөлмөр, халамжийн байгууллага бий болох үндэс суурь болжээ.
            Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/653 дугаар захирамж, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын “Бүтэц, орон тоо батлах тухай” А/11 дүгээр тушаалаар тухайн үеийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийг нэгтгэн шинээр Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс нэртэйгээр байгуулсан.
        Манай хэлтэс нь дүүргийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд зорилтот бүлгийн иргэдийг хамруулах, хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг ханган ажиллах, дүүргийн аж ахуйн нэгжүүдэд хөдөлмөрийн эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх, ажилтан, ажил олгогчдын зөрчигдсөн эрхийг хамгаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  

ЗАХИРГАА, ХЯНАЛТЫН ТАСАГ

Хэлтсийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаага хангах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхай хүргэх ажлыг зохион байгуулах, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд Хүнс, орчны аюулгүй байдлыг хангах, халдварт өвчин, хордлогоос сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж, эмнэлэг, сургууль, хүүхдийн байгууллагын ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангуулах, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд “Хөдөлмөрийн тухай”, “Нийгмийн даатгалын тухай” багц хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг шалган, биелэлтийг хянан ажиллах чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

 
Чиг үүрэг  Утас 
1 Тасгийн дарга  70002275  
2 Нягтлан бодогч  350576
3 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  70002273
4 Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн  86038876
5 Хөдөлмөрийн хяналтын мэргэжилтэн /Улсын байцаагч/  99066323
6 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын мэргэжилтэн/ Улсын байцаагч/  - 
7 Бичиг хэрэг, даргын туслах 350577
НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТАСАГ

 Иргэдэд нийгмийн халамжийн үйлчилгээг чанартай, үр дүнтэй, шуурхай хүргэх замаар нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэсэн халамжийн үйлчилгээний төрийн бодлогыг дүүргийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, төрөөс үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ болон нийгмийн ажлын мэргэжлийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх, зорилтот бүлгийг зөв тодорхойлж, тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт тусламжийг цаг хугацаанд нь шуурхай үзүүлэх үүрэгтэй. Тус тасаг нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 1. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжид хамруулах
 2. Ахмад настны хөнгөлөлт, тусламж, дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх
 3. ХБИ-ний хөнгөлөлт тусламж, дэмжлэг үзүүлэх
 4. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамруулах
 5. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх
 6. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамруулах
 7. Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн бүртгэл, өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанд хамруулах /эрүүл мэндийг дэмжих үйлчилгээ, хууль зүйн туслалцаа авах, улсаас үнэ төлбөргүй үзүүлэх өмгөөллийн үйлчилгээнд тус тус тодорхойлох/
 8. Алдарт эхийн одонгийн мөнгөн тусламжинд хамруулах
 9. Насны хишиг тэтгэмжид хамруулах
 10. Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамруулах
 11. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй холбоотой иргэдээс ирүүлсэн санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, хариу мэдэгдэх
 12. Хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг сайжруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулан дээд газарт хүргүүлэх
Чиг үүрэг  Утас 
1 Нийгмийн халамжийн тасгийн дарга          70002276
2 Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 77141220
3  Халамжийн сангийн олголт хариуцсан мэргэжилтэн
4  Халамжийн сан, сангийн олголт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 350576
5 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ, зорилтот бүлгийн хүн ам, өрхийн хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 350575
6 Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн өргөдөл, гомдол судалгаа, хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа хариуцсан мэргэжилтэн
7 Нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд 350574

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТАСАГ

Дүүргийн хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, иргэд, аж ахуй нэгжийн хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааг бүх талаар дэмжиж шуурхай, адил тэгш, нээлттэй, ил тод, хүнд сурталгүй хүртээмжтэй ажиллаж ажилгүйдлийг арилгах чиг үүрэгтэй.

Дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

 • Ажил хайгч иргэний бүртгэл
 • Ажлын байранд зуучлах үйлчилгээ
 • Ажлын байрны захиалга авах, мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлөөс батлагдсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.
 • Хөдөлмөрийн эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын үйл ажиллагааг явуулах
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалт, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.
Чиг үүрэг  Утас 
1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн99067449Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн96680005 70002274  
2 Хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
3 Ажлын байрны зуучлал, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа хариуцсан мэргэжилтэн 99067449 
4 Хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
96680005

ХОРООНД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ХАЛАМЖИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН УТАС

Чиг үүрэг  Утас 
1 1 дүгээр хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн      11312932  
2 2 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 323753
3 3 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 99055182
4 4 дүгээр хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 88154715
5 5 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 320901
6 6 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 324870 
7 7 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 352266
8 8 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 96680005
9 9 дүгээр хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 324229
10 10 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 353411
11 11 дүгээр хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 353176
12 12 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 350077
13 13 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 357011
14 14 дүгээр хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 357336
15 15 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 70160105
16 16 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 80841004
17 17 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 70070146
18 18 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 70167678
19 19 дүгээр хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 70070147
20 20 дугаар хорооны хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн 70070148