Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дотоод журамтай танилцана уу.