Ил тод байдал-Үйл ажиллагааны ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 Дүүргийн 2023 оны Хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн илтгэх хуудас 2023-12-28
2 Сүхбаатар дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2023 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2023-12-25
3 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт 2023-12-13
4 Авлигын эсрэг биелэлт хяналт шинжилгээ 2023-12-11
5 Дүүргийн 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн илтгэх хуудас 2023-11-23
6 Сүхбаатар дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2023 оны 3 дугаар улирлын өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2023-09-25
7 Сүхбаатар дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 2023 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан 2023-06-26
8 СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН "ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2023 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023-06-05
9 Хэлтсийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн жагсаалт # 2023-05-30
10 Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн жагсаалт 2023-05-30
11 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ 2023-05-19
12 ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ 2023-05-09
13 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ 2023-04-10
14 Гадаад хамтын ажиллагаат хот, дүүргүүдийн мэдээлэл 2023-03-15
15 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигын эсрэг 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2023-03-01
16 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө 2023-02-27
17 ОНХС-н хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт, санхүүжилт, зарцуулалт, гүйцэтгэл, тайлагналтад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн илтгэх хуудас 2023-01-24
18 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2021, 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн дүнгийн тухай 2023-01-20
19 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2021-2022 онд тамхи худалдаа тусгай зөвшөөрөл олгосон худалдааны цэгийн бүртгэл 2023-01-01
20 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2021-2022 онд тамхи худалдаа тусгай зөвшөөрөл олгосон худалдааны цэгийн бүртгэл 2023-01-01