Ил тод байдал-Үйл ажиллагааны ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 Хэлтсийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн жагсаалт # 2023-05-30
2 Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн жагсаалт 2023-05-30
3 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ 2023-05-19
4 ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ 2023-05-09
5 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ 2023-04-10
6 Гадаад хамтын ажиллагаат хот, дүүргүүдийн мэдээлэл 2023-03-15
7 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигын эсрэг 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2023-03-01
8 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2021, 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн дүнгийн тухай 2023-01-20
9 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2021-2022 онд тамхи худалдаа тусгай зөвшөөрөл олгосон худалдааны цэгийн бүртгэл 2023-01-01
10 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2021-2022 онд тамхи худалдаа тусгай зөвшөөрөл олгосон худалдааны цэгийн бүртгэл 2023-01-01
11 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2021-2022 онд тамхи худалдаа тусгай зөвшөөрөл олгосон худалдааны цэгийн бүртгэл 2023-01-01
12 СБД-ийн ЗД-ын 2020-2024 оны ҮАХ-ийн 2022 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийсэн тухай илтгэх хуудас 2022-12-15
13 ДХЖ 2022 жилийн эцэс биелэлтэд ХШҮ хийсэн тухай илтгэх хуудас 2022-12-15
14 СБД-т 2022 онд хэрэгжсэн хууль, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийсэн тухай илтгэх хуудас 2022-12-15
15 СБД-ИЙН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2022-12-13
16 ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 3-Р УЛИРАЛ 2022-12-13
17 2023 ГЗБ-ын Төлөвлөгөө 2022-12-09
18 НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ 34 ДҮГЭЭР ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН-НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2022-11-21
19 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2013 ОНЫ 191 ДҮГЭЭР ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН-ТАМХИНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИМПОРТ, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ 2022-11-21
20 2021 ОНД ТАМХИ ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН ХУДАЛДААНЫ ГАЗРУУДЫН СУДАЛГАА ЖИЛИЙН ЭЦЭС # 2022-09-05