Ил тод байдал-Үйл ажиллагааны ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН "ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2023 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2023-06-05
2 Хэлтсийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн жагсаалт # 2023-05-30
3 Байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн жагсаалт 2023-05-30
4 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ 2023-05-19
5 ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ 2023-05-09
6 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээ 2023-04-10
7 Гадаад хамтын ажиллагаат хот, дүүргүүдийн мэдээлэл 2023-03-15
8 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Авлигын эсрэг 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2023-03-01
9 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөө 2023-02-27
10 Нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2021, 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн дүнгийн тухай 2023-01-20
11 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2021-2022 онд тамхи худалдаа тусгай зөвшөөрөл олгосон худалдааны цэгийн бүртгэл 2023-01-01
12 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2021-2022 онд тамхи худалдаа тусгай зөвшөөрөл олгосон худалдааны цэгийн бүртгэл 2023-01-01
13 Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын захирамжаар 2021-2022 онд тамхи худалдаа тусгай зөвшөөрөл олгосон худалдааны цэгийн бүртгэл 2023-01-01
14 СБД-ийн ЗД-ын 2020-2024 оны ҮАХ-ийн 2022 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийсэн тухай илтгэх хуудас 2022-12-15
15 ДХЖ 2022 жилийн эцэс биелэлтэд ХШҮ хийсэн тухай илтгэх хуудас 2022-12-15
16 СБД-т 2022 онд хэрэгжсэн хууль, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийсэн тухай илтгэх хуудас 2022-12-15
17 СБД-ИЙН АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2022-12-13
18 ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 3-Р УЛИРАЛ 2022-12-13
19 2023 ГЗБ-ын Төлөвлөгөө 2022-12-09
20 НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ 34 ДҮГЭЭР ТОГТООЛООР БАТЛАГДСАН-НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2022-11-21