Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахлах байцаагч  Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Гамшгаас хамгаалах тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, гамшгаас хамгаалах, төлөвлөлт бэлэн байдлын талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, бэлэн байдлыг хангуулж дүүргийн Онцгой комиссын нарын бичгийн даргын үүргийг гүйцэтгэнэ.
Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч: Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, норт дүрэм стандартын хэрэгжилтийг аж ахуй нэгж байгууллага, албан тушаалтан, иргэдийн хүрээнд аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах гарсан гал түймрийн хэрэг зөрчил дээр эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн хүрээнд хойшлуулашгүй ажиллагааг явуулах
Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч: Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм стандартын хэрэгжилтийг аж ахуй нэгж байгууллага, албан тушаалтан, иргэдийн хүрээнд аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах гарсан гал түймрийн хэрэг зөрчил дээр эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн хүрээнд хойшлуулашгүй ажиллагааг явуулах.
Эрсдэлийн удирдлага, үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн: Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, үнэлгээ хийх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, дүүргийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлага, иргэдэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
Урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн: Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх сургалт, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулахад дүүргийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлага, иргэдэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
Ангиллын сургалт сурталчилгаа, бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан мэргэжилтэн: Дүүргийн нутаг дэвсгэрт урьдчилан сэргийлэх сургалт,  сурталчилгааг зохион байгуулахад дүүргийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлага, иргэдэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх
Алба хаагчдын албаны болон мэргжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, тэдгээрт арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх
Нягтлан бодогч, ахлах дэслэгч: Хэлтсийн төсвийг төлөвлөх, батлагдсан төсвийн зардлыг зүйл ангийн дагуу зөв зарцуулах, үйл ажиллагааг төсвийн ерөнхий менежерийн удирдлагын дор хуулийн дагуу явуулна.
Автын механик: Техникийн бэлэн байдал, аюулгүй байдлыг хангах, жолооч алба хаагчдыг мэргэжил арга зүйгээр хангах, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэхэд арга зүйн туслалцаа үзүүлэх
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч : Архивын бүртгэлийн хангах албаны дотоод бичиг баримтыг боловсруулах, хяналт тавих
Оновчтой бодлого, төлөвлөлт, мэргэжлийн удирдлагаар дүүрэг, хороод, хэлтэс, алба, штаб, аж ахуй нэгж байгууллагыг хангах томилгоот хүч хэрэгслэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх удирдлагын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх замаар гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, дүүргийн Засаг даргыг үнэн зөв мэдээллээр ханган, түүнд мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх явдал мөн.
 

Д/д

Нэр

Албан тушаал

Утас

Өрөөний дугаар

Мэйл хаяг

1

Д.Бэхбаяр Хэлтэсийн дарга 99045113 101А  

2

Ж.Энхтөр Хэлтсийн орлогч, Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, бэлэн байдал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахлах байцаагч 88007853 101Б  

3

А.Мөнх-Эрдэнэ Гал түймрийн улсын хяналтын ахлах байцаагч 80808831 108  

4

Н.Наранзул Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч 99080765 106  

5

Б.Төгсбуян Ахлах нягтлан бодогч 89003687 102  

6

З.Батцэцэг Эрсдэлийн удирдлага үнэлгээ, дотоод ажил хариуцсан мэжгэжилтэн 99714694 107  

7

Х.Алтанзагас Урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88169476 105  

8

Ш.Мөнгөн-Эрдэнэ Ангиллын сургалт сурталчилгаа, бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан мэргэжилтэн 88728262 103  

9

Ж.Нямдалай Автын механикын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 99043408  

10

Х.Гэрэлцэцэг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 89007522 101