Хууль тогтоомж

Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай Үзэх
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай Үзэх
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай Үзэх

Жишиг бичиг баримт

ЗӨВЛӨХ ҮЙЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ Үзэх
АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022 Үзэх
ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022 Үзэх
ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022 Үзэх
БАРАА ХУДАЛДАН АВАХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022 ҮзэхP
ЗӨВЛӨХӨӨС БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ-2022 Үзэх
ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГААР АЖИЛ ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ-2022 Үзэх
ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТЕНДЕРИЙН ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ                   Үзэх
ДОТООДЫН ӨРСӨЛДӨӨНТ ТЕНДЕРИЙН ШАЛГАРУУЛТЫН ЖББ /ЗӨВЛӨХИЙН БУС ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ Үзэх

Журам заавар

Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай   Үзэх
Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам                                Үзэх
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам Үзэх  
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам Үзэх
Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам Үзэх
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам Үзэх
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар (жишиг маягтууд) Үзэх
Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам Үзэх
Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл хөтлөх журам Үзэх
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам Үзэх
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар Үзэх
Тендерийн үнэлгээний заавар (маягтууд) Үзэх

 Илүү дэлгэрэнгүйг

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газар - http://user.tender.gov.mn/

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар http://ub-procurement.mn/

Шилэн данс www.shilendans.gov.mn