Ил тод байдал-Хүний нөөцийн ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 Сул орон тооны зарлал 2024-04-29
2 Сонгон шалгаруулалтын захиалга 2024-01-17
3 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА 2024-01-17
4 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА # 2024-01-17
5 Сургалт хөтөлбөр төлөвлөгөөний 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт 2023-12-25
6 НИЙГМИЙН БАТАЛГАА БИЕЛЭЛТ 2023 2023-12-25
7 Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2023-12-25
8 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-11-28
9 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-11-28
10 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-11-28
11 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-11-06
12 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2023-10-18
13 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-07-20
14 СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР # 2023-06-21
15 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-06-19
16 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-05-29
17 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ 2023-05-19
18 АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 2023-05-19
19 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2023-04-10
20 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-04-05