Ил тод байдал-Хүний нөөцийн ил тод байдал

# Гарчиг Файл Огноо
1 Сонгон шалгаруулалтын захиалга 2024-01-17
2 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА 2024-01-17
3 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАХИАЛГА # 2024-01-17
4 Сургалт хөтөлбөр төлөвлөгөөний 2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт 2023-12-25
5 НИЙГМИЙН БАТАЛГАА БИЕЛЭЛТ 2023 2023-12-25
6 Албан хаагчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2023-12-25
7 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-11-28
8 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-11-28
9 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-11-28
10 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-11-06
11 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2023-10-18
12 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-07-20
13 СУЛ ОРОН ТОО НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР # 2023-06-21
14 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-06-19
15 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР 2023-05-29
16 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ 2023-05-19
17 АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС 2023-05-19
18 Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан тухай 2023-04-10
19 Тогтоол хүргүүлэх тухай 2023-04-05
20 Сул орон тооны зар 2023.03 2023-03-09