СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН "ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2023 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ