СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН "ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ" ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2023 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ