ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 2015 ОНЫ ЗОРИЛТЫН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТ