• ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ 2020 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ