• ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ 2017 ОНЫ БИЕЛЭЛТ