• ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖҮҮЛЭХ 2019 ОНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ