ДҮҮРГИЙН 2020 ОНЫ НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТ