Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

           Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1 дэх хэсэг, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.1, 32.1.7 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
       1.НҮБ-ын Хабитат байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа “Гэр хорооллын иргэдийн  үерийг тэсвэрлэх чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг дүүргийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх түүнтэй холбоотой газар чөлөөлөлтийн ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

             Ажлын хэсгийн дарга:        Засаг даргын орлогч

             Гишүүд:                               Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга

                                                       Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга

                                                       Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга

                                                       Газар зохион байгуулалтын албаны дарга

                                                       Онцгой байдлын хэлтсийн дарга

                                                       Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга 

                                                       Хабитат байгууллагын менежер (зөвшилцсөнөөр)

                                                       Хабитат байгууллагын дүүрэг хариуцсан ажилтан (зөвшилцсөнөөр)

                                                       15, 16, 18, 20 дугаар хорооны Засаг дарга

            Нарийн бичгийн дарга:       Тохижилт,нийтийн аж ахуйн хэлтсийн Тохижилт, 

                                               Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

            2.Төслийг хэрэгжүүлэх талаар шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулж, тухай бүр танилцуулж байхыг Ажлын хэсгийн даргад үүрэг болгосугай.
            3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан 2020 оны 01 дугаар сарын 15-ны өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/11 дүгээр захирамж хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 
 ЗАСАГ ДАРГА                                          Х.БОЛОРМАА