Тамхи худалдах зөвшөөрөл

 

  1. Албан хүсэлт;
  2. Ulaanbaatar.mn цахим сайтад бүртгүүлсэн, зөвшөөрсөн төлөвтэй QR бүртгэлийн хуудас;
  3. Тамхи худалдах газрын байршил нь Тамхины хяналтын тухай хуулийн 6.7.1 дэх хэсэгт заасны дагуу ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн болон дотуур байраас 500 метрийн гадна байрласан байх;
  4. НИТХ-ын 2011 оны 7/64 дүгээр тогтоолын дагуу 250.000 төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж төлнө. Татварын Ерөнхий газрын itax.mta.mn цахим хуудсаар төлбөрийн даалгавар үүсгэх хэсэгт хандаж, тэмдэгтийн хураамжийн нэхэмжлэл үүсгэж төлнө.