АЖИЛГҮЙДЛИЙН ДААТГАЛ

 

Даатгалын хэлбэр Албан журмаар датгуулах Сайн дураар даатгуулах
Даатгуулагч иргэн - Аж ахуйн нэгж байгууллага иргэнтэй хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч,
- Tөрийн албан хаагчид ,
- Аж ахуйн нэгж байгууллагын болон иргэний малыг тэдэнтэй байгуулсан гэрээний дагуу маллаж байгаа малчин
Байхгүй
Шимтгэлийн хэмжээ Хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын 0.4 хувиар шимтгэл төлнө / Yүнээс: 0.2 хувийг даатгуулагч өөрөө, 0.2 хувийг ажил олгогч хариуцан төлнө /  
Хаана, хэнд хандах Тухайн байгууллагын нягтлан бодогч , санхүүгийн ажилтанд  
Бүрдүүлэх баримт бичиг - Иргэний үнэмлэх
- 3х4 хэмжээтэй зураг 1 ширхэг
- Нийгмийн даатгалын дэвтрийн үнэ төлсөн баримт
- 1995 оноос хойш ажилласан Нийгмийн даатгалын дэвтрүүд
 
  • Даатгуулагч ажилгүйдлийн даатгалд паатгуулснаар
    -ажилгүйдлийн тэтгэмж
    -сургалтанд зардал зэргийг авах эрхтэй.

Даатгуулагч иргэн ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлийг ажилгүй болохоосоо өмнө 24 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй төлсөн нөхцөлд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах эрхтэй.Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг даатгуулагчийн шимтгэл төлж ажилласан хугацааг харгалзан сүүлийн 3 сарын орлогын дунджаас дараах хувиар бодож олгоно. Үүнд:

Шимтгэл төлжажилласан хугацаа /жилээр/ Тэтгэмж бодох хувь
5 хүртэл жил 45
5-10хүртэл жил 50
10-15 хүртэл жил 60
15 ба түүнээс дээш жил 70

Ажилгүйдлийн тэтгэмжийг нийт ажлын 76 өдрөөр бодож олгох боловч дараах нөхцөлд тэтгэмжээс ажлын 36 өдрийг хасаж 40 хоногийн тэтгэмж бодож олгоно. Үүнд:

  • 1.Өөрийн хүсэлтээр хөдөлмөрийн гэрээ цуцалсан
  • 2.Хөдөлмөрийн сахилгыг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсвний улмаас захиргааны санаачилгаар ажлаас халагдсан