ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

 МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Авлигын эсрэг хууль

2.Архивын тухай хууль

3.Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

4.Монгол хэлний тухай хууль

5.Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хууль

6.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

7.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

8.Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

9.Төсвийн тухай хууль

10.Хөдөлмөрийн тухай хууль
11.Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

1.Улсын  Их Хурлын 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай 18 дугаар тогтоол

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1.Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны Тамга, тэмдэг баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх журам батлах тухай 226 дугаар тогтоол

2.Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдрийн Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам 246 дугаар тогтоол

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРҮҮД

1.Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай 02 дугаар тогтоол

2.Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Журам шинэчлэн батлах тухай 600 дугаар тогтоол
3.Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн Төрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх журам, загвар батлах тухай 17 дугаар тогтоол

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

1.ДИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн Сүхбаатар дүүргийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх, 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө батлах тухай 7/31 дүгээр тогтоол

 

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Авлигын эсрэг хууль

2.Барилгын тухай хууль

3.Газрын тухай хууль

4.Газрын төлбөрийн тухай хууль
5.Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

6.Жагсаал, цуглаан хийх журмын тухай хууль

7.Захиргааны ерөнхий хууль

8.Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль

9.Иргэний хууль

10.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль

11.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

12.Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль

13.Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль

14.Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

15.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

16.Ойн тухай хууль
17.Прокурорын тухай хууль

18.Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль

19.Төрийн албаны тухай хууль

20.Төсвийн тухай хууль

21.Усны тухай хууль

22.Үндсэн хууль

23.Хөдөлмөрийн тухай хууль
24.Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль

25.Цагдаагийн албаны тухай хууль

26.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль

27.Шилэн дансны тухай хууль

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, САЛБАРЫН САЙДЫН ТУШААЛ
1.Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн Журам батлах тухай 206 дугаар тогтоол

2.Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдрийн Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам 246 дугаар тогтоол

3.Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газрын даргын  2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/187 тушаал

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

1.ДИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн Сүхбаатар дүүргийн газар зохион байгуулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг дүгнэх, газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай 7/32 дугаар тогтоол
2.ДИТХТ-ийн 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн Олон нийтийн байцаагч томилон ажиллуулах тухай 31 дүгээр тогтоол

 

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Авлигын эсрэг хууль
2.Аудитын тухай хууль
3.Боловсролын тухай хууль
4.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
5.Зөрчлийн тухай хууль

6.Нийгмийн даатгалын тухай хууль

7.Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
8.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
9.Татварын ерөнхий хууль
10.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль
11.Төсвийн тухай хууль

12.Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль

13.Шилэн дансны тухай хууль

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, САЛБАРЫН САЙДЫН ТУШААЛ

1.Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай 24 дүгээр тогтоол

2.Монгол улсын Засгийн газрын 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 203 дугаар тогтоол

3.Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн Маягт, заавар батлах тухай 347 дугаар тушаал
4.Сангийн сайдын 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн Журам батлах тухай 41 дүгээр тушаал
5.Сангийн сайдын 2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн Журам шинэчлэн батлах тухай 46 дугаар тушаал
6.Сангийн сайдын 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Журам шинэчлэн батлах тухай 61 дүгээр тушаал

ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
1.ДИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн Дүүргийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай 7/33 дугаар тогтоол
2.ДИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн Дүүргийн 2022 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 7/34 дүгээр тогтоол

3.ДИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн Дүүргийн 2023 оны төсөв батлах тухай 7/35 дугаар тогтоол
4.ДИТХТ-ийн 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн Тогтоол шинэчлэн батлах тухай 38 дугаар тогтоол

 

ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН  ХЭЛТЭС

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Авлигын эсрэг хууль

2.Барилгын тухай хууль
3.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
4.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

5.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

6.Төсвийн тухай хууль

7.Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хууль

8.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, САЛБАРЫН САЙДЫН ТУШААЛ

1.Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн Журам шинэчлэн батлах тухай 206 дугаар тогтоол
2.Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Аргачлал шинэчлэн батлах тухай 20 дугаар тогтоол

3.Сангийн сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам батлах тухай 86 дугаар тушаал
4.Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам батлах тухай 244 дүгээр тушаал
5.Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийнАшиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгыг буулган шинээр барих үйл ажиллагааны журам батлах тухай 126 дугаар тушаал
6.Сангийн сайдын 2018 оны 295 дугаар тушаалаар батлагдсан Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг үнэлэх, эрэмбэлэх үйл ажиллагааны журам болон аргачлал

 

ХҮНС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ХЭЛТЭС

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Авлигын эсрэг хууль

2.Аялал жуулчлалын тухай хууль

3.Авто тээврийн тухай хууль

4.Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

5.Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль

6.Захиргааны ерөнхий хууль

7.Зар сурталчилгааны тухай хууль

8.Зөвшөөрлийн тухай хууль

9.Зөрчлийн тухай хууль

10.Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль

11.Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль

12.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль

13.Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

14.Тамхины хяналтын тухай хууль

15.Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль

16.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

17.Хүнсний тухай хууль

18.Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль

19.Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

20.Эрүүл ахуйн тухай хууль

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, САЛБАРЫН САЙДЫН ТУШААЛ

1.Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн "Тамхины үйлдвэрлэл, импорт, худалдаа, үйлчилгээнд хяналт тавих журам батлах тухай 191 дүгээр тогтоол
2.Монгол улсын Засгийн газрын 2002 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 133 дугаар тогтоол

3.Зам тээврийн сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам батлах тухай 90 дүгээр тушаал

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

1.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх нийтлэг журам батлах тухай 34 дүгээр тогтоол
2.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2015 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журам батлах тухай 85 дугаар тогтоол

 

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Авлигын эсрэг хууль

2.Авто замын тухай хууль

3.Автотээврийн тухай хууль

4.Агаарын бохирдлын төлбөрийн хууль

5.Агаарын тухай хууль

6.Галын аюулгүй байдлын тухай хууль

7.Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

8.Зөвшөөрлийн тухай хууль

9.Зөрчлийн тухай хууль

10.Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

11.Хог хаягдлын тухай хууль

12.Хот, суурины ус хангамж,  ариутгах татгуурын ашиглалтын тухай хууль

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

1.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2009 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам батлах тухай 63 дугаар тогтоол,
2.Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 11 дүгээр сарын 13-ний өдрийн Хот тохижилт, цэвэрлэгээний талаар албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж мөрдөх журам батлах 61 дүгээр тогтоол

 

НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН  ХЭЛТЭС

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Авлигын эсрэг хууль

2.Ахмад настны тухай хууль

3.Боловсролын тухай хууль

4.Гэр бүлийн тухай хууль
5.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

6.Нийгмийн халамжийн тухай хууль

7.Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль

8.Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, САЛБАРЫН САЙДЫН ТУШААЛ

1.Монгол улсын Засгийн газрын 2022 оны 09 дүгээр сарын 14-ны өдрийн Төрөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, тэтгэлгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 346 дүгээр тогтоол
2.Монгол улсын Засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн Хүүхэд харах үйлчилгээнд санхүүгийн дэмжлэг олгох журам батлах тухай 97 дугаар тогтоол

3.Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Журам шинэчлэн батлах тухай А/180 дугаар тушаал
4.Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2020 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Өдөр өнжүүлэх үйлчилгээ эрхлэхэд тавих нийтлэг шаардлага батлах тухай А/152 дугаар тушаал

 

ЦЭРГИЙН ШТАБ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

1.Авлигын эсрэг хууль
2.Монгол улсын батлан хамгаалах тухай хууль
3.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

4.Цэргийн албаны тухай хууль

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1.Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 03 дугаар 27-ны өдрийн  Журам батлах тухай /Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэх хаах журам/ 80-р тогтоол