САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗАВСРЫН АУДИТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЛААР