МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮГНЭЛТ 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГЫН