МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН 2017 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ