ХҮҮХДИЙН ОНЦЛОГ ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРУУЛАН  СУРГАЛТЫН 2 ТАНХИМЫГ ИЖ БҮРЭН ЗАСЧ, ТОХИЖУУЛАВ

 ХҮҮХДИЙН ОНЦЛОГ ХЭРЭГЦЭЭНД ТОХИРУУЛАН  СУРГАЛТЫН 2 ТАНХИМЫГ ИЖ БҮРЭН ЗАСЧ, ТОХИЖУУЛАВ

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 186 дугаар цэцэрлэгийн Аутизмтай хүүхдийн Бэлтгэл А бүлгийн сургалтын танхим, 25 дугаар сургуулийн нийгэм ахуйн баримжаа олгох хичээлийн сургалтын танхимыг тус тус хүүхдийн онцлог хэрэгцээнд тохируулан засварлаж, сургалтын орчин нөхцөлийг сайжрууллаа.  

 

Нийтлэлийг хуваалцах