Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 15 дугаар хороо Архустайн шүүх, Архустай ЗМЗ гудамжны 1,2 км замын тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилган, дайрган хучилт хийв.

Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 15 дугаар хороо Архустайн шүүх, Архустай ЗМЗ гудамжны 1,2 км замын тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилган, дайрган хучилт хийв.
#СҮХБААТАРДҮҮРЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ-2023 Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 15 дугаар хороо Архустайн шүүх, Архустай ЗМЗ гудамжны 1,2 км замын тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилган, дайрган хучилт хийв.
Нийтлэлийг хуваалцах