СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ