Үйлдвэрлэл, инноваци, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн