Индекс, хөрөнгө оруулалтын ажлын газрын асуудал, техникийн баримт бичиг хариуцсан мэргэжилтэн